Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van New Sources Energy NV. Deze vennootschap staat ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 33154205. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Informatie op deze internetsite

Hoewel wij ons inspannen om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn, kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gezien als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Wij beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staan er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer deze internetsite hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ons niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Sources Energy NV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan links naar de site van New Sources Energy NV weer te geven.

Privacyverklaring

New Sources Energy NV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op een zodanige wijze dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd zoveel mogelijk.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

New Sources Energy NV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

MVO