MVO

Maatschapelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Gelet op de activiteiten van New Sources Energy is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie. Voor New Sources Energy is MVO een toekomstgerichte manier van zakendoen. New Sources Energy wenst integer en transparant te werken, waarbij het verantwoordelijkheid toont voor aandeelhouders, medewerkers, de omgeving en het milieu. Die instelling verwacht New Sources Energy ook van alle partners die betrokken zijn bij de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van solarparken waarmee wordt samengewerkt.

In de activiteiten van New Sources Energy wordt MVO zichtbaar in:

  • de ontwikkeling van duurzame energie in het algemeen;
  • het portfolio;
  • de manier waarop New Sources Energy zaken doet.

Vanwege de betrokkenheid bij het opwekken van duurzame energie speelt New Sources Energy op dit vlak een voortrekkersrol. De verantwoordelijkheid die dat vraagt, komt tot indrukking in de manier waarop New Sources Energy haar assets ontwikkelt, beheert en aankoopt. Die werkwijze komt ook terug bij de contractvormen, het omgaan met medewerkers en partners, normen en waarden en innovatie. Op deze manier geeft New Sources Energy invulling aan de drie bekende p’s: people, planet, profit.

Milieubeleid
New Sources Energy heeft de zorg voor het milieu en het voeren van een duurzaam beleid, opgenomen in haar bedrijfsvoering. Teneinde dit milieubeleid te verankeren in de organisatie, heeft het bestuur van New Sources Energy - als eerste en enig Nederlands beursgenoteerd bedrijf - de ISO norm 14001 in het bedrijf te implementeren.
De aanvragen voor een audit zijn inmiddels ingediend.

Het milieubeleid bevat de volgende (hier in het kort weer gegeven) hoofdlijnen:

  1. New Sources Energy zet zich in voor de bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen
  2. New Sources Energy zal voldoen aan de toepasselijke lokale, provinciale en nationale milieu regelgeving.
  3. New Sources Energy streeft naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties en de vervuiling aan de bron te voorkomen waar mogelijk.
  4. New Sources Energy wil dit bereiken door ons verbruik van energie en materiaal te minimaliseren, hergebruik van goederen en materialen te bevorderen en om de negatieve milieueffecten in verband met onze producten en activiteiten zoveel mogelijk te minimaliseren.
  5. New Sources Energy communiceert met haar medewerkers om bescherming van het milieu de verantwoordelijkheid van iedere werknemer te maken.
  6. New Sources Energy zal energiebesparende activiteiten waar mogelijk stimuleren, zoals effectief gebruik of verbruik van elektriciteit en brandstof evenals reduceren van CO2 uitstoot ten einde opwarming van de aarde te voorkomen..

Deze uitgangspunten zijn geformuleerd conform de Europese wetgeving en vervat in de normen voor de ISO 14001 certificering. De Europese Unie streeft naar bescherming en verbetering van het milieu. Dat is in het belang van de huidige én toekomstige bewoners van Europa. Vervuiling trekt zich niets aan van landsgrenzen. Daarom is de bestrijding van problemen zoals water- en luchtverontreiniging alleen mogelijk als landen samenwerken.

MVO